Kabanica lektira online dating


09-Aug-2016 12:29

I u nekim na Sim savremenim rje£nicima i drugim djelima naila- zimo na ozbiljne gre Ske i nedostatke.

To jasno ukazuje na dezorijentaciju kada su u pitanju turcizmi.

Dakle, i s te strane prou Cavanje ovih rije Ci ima dosta velik zna Caj. Poznato je da su pojavom Avara u Panonskoj niziji i njihovim dodirom sa balkanskim stanovni Stvom, 11 posebno sa Slovenima, uslijedili izvjesni tursko-tatarski uticaji, koji su ostavili traga i u balkanskim jezicima. u = a: " ulufeci — alufedzija korkuluk — korkaluk kurtulu§ — kurtalis; tur. i od osnove prezenta i od osnove perfekta, pa se govore uporedo, i imaju isto zna Cenje. B) Dodavanjem naseg infinitivnog nastavka »-ti« (i ubaciva- njem vokala -U ili »a« ispred toga nastavka) i nastavka »-ovati«: I) od turskih imenica: a? C) Dodavanjem nasih pomocnih glagola: biti, finiti, u Ciniti, doci, turskim rijecima kao: 43 gaib biti halas biti helad biti Kail biti aiab diniti asi se udiniti bihuzur diniti afiik se udiniti dovu diniti helac udiniti tobc doci haka (glave) dodi pisman biti nicah udiniti rahat se udiniti 10 — Gra&enje nasih komparativa i superlativa od turskih adjektiva Ima nekoliko pridjeva koje smo preuzeli iz tur.

Jirecek u svojoj »Istoriji Srba« (izdanje 1952) na str. navodi: »Glavna zena kod Avara zvala se katun (tur. Tako se pored govori bailisati se begenisati davranisati se dokunisati eglenisati hastalenisati se jenjisati kazanisati baildisati se begendisati davrandisati se dokundisati eglendisati hastalendisati se jendisati kazandisati itd. ik -r- asikovati bayram — bajramovuti bakam — bakamiti bek&r — becarovati behar — beharati budala — budaliti burgu — burgijati cefcic — cekicati ci/te — ciflati se kar — cariti korliik — corluciti degnek — degeneciti devir — deverati dolma — dolmiti dostluk — dosluciti emanet — amanetiti itd. jezika a nji- hovo stupnjevanje vrsimo po nasim gramatickim pravilima. beter), los nevaljao — beterniji, najbeterniji dertli (tur. latinica Turski Arapski Persijski t 0 0 — 9 0 9 / J / / J J; fc q q j (kaf-i arebi) fc fc k fc ,if(fcd/-i jarisi) — 0 — 9 i S~~ ( ince kef) — 9 — v — — (sagir kef) — n — — J 1 I i i r m 171 m m ^i = casopis koj'i je iadiavalo mus Mmamsko kul- turno drustvo Gajret u Sarajevu Ml ----- glagol GL EI — Glasrui-k Etnografskog instituta SAN, Beo- grad GL EM -= Glasniiik Etnografskog muzeja, knj.

Izuiavajuci turski, arapski i persijski jezik za vrijeme Skolo- vanja interesovao sam se za one na Se rijedi koje su preuzete Hi vode porijeklo iz tih jezika.

Vec u to doba poku Savao sam da iznalazim objasnjenja za postanak tih rijedi, da otkrijem njihovo znadenje u izvornom jeziku i da proudim njihov raz- voj, semantidke i fonetske promjene.

S druge strane, te rije Ci su vezane za nasu pro Slost, a ponekad rije C moze da posluzi kao spomenik, kao istorijski dokumenat i izvor. t = u: andiz — anduz askina — askuna » 37 bahk — baluk capfcin — Capkun gank — caruk guvaldiz — cuvalduz canvm — dzanum /tci — fu Cija /ijki — fuskija hadim — hadum hamm — hanuma hasil — hasul hasim — hasum hasir — hasura hatir — hatur hatil — hatula hazvr — hazur hisxm — hrsum yaldiz — jalduz yardim — jardum yastik — jastuk yazik — jazuk yildiz — jilduz kahp — ka'lup Kasim — Kasum katil — katul katir — katura kazik — kazuk fciltc — krlu C fctlipci — krluk Cija; tur. o — u: boyunbagi — bujumbak, kolgak — kuldak Jcontos — kontus tombaz — tumbas; kolaga — kulaga tur.. u — o: duo — dova guha — coha kuruman — koroman lugat — logat ugrama — ograma ugra$ — ogras usanma — osanma ziiliif — soluf Istanbul — Stambol fcuru? ' — hipakoristik Hirtz, Rjefinik = Dr Miroslav Hirtz: Rjecnik narodnih zo- oloskih naziva, izd.

Da bi one u torn pogledu mogle da posluze istori Caru, moraju biti valjano analizirane i pravilno i ta Cno objasnjene. — Iako su orijentalne rijeci po Cele prodirati u vedem broju u balkanske, naro Cito slovenske balkanske jezike tek pojavom Osmanskih Tu- raka na Balkanu, ne moze se poreci da je bilo i ranije uticaja turskih naroda na ove jezike. 6 =: u: lokiin — lucum tombeki — tumbecija doniim — dulum: tur. — gros :- Od nekih turskih glagola izvedeni su nasi infinitivi istovre- meno na oba gornja nacina, tj. •• grfcki GZM — Glaisnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu hibr.

kabanica lektira online dating-72

updating nikon d40x firmware

Rasprave, studije i rjednici koji se bave obradom te materije ne samo da su rijetki i te Sko dostupni nego ne daju cjelovitost materije, ne obuhvataju sve one elemente koji su nuzni za pravilnu orijentaciju i obuhvatnija objalnjenja.

chatun, ugledna zena, otuda novosrpski kaduna, turska zena)«. 42 3) Dodavanjem sufiksa »-isati« nekim turskim imenicama i pridjevima. beld — belaisati (bela-isati) „ budala — budalasati (budala-isati) ,, damla — damlaisati se ., dembel — dembelisati „ diimen — dumenisati ,. 2) pd turskih pridjeva: battal — bataliti hazir — hazurati se yasak — jasafiti pak — paciti se pisman — pismaniti se itd. dertli), brizan — dertliji, najdertliji ferkli (tur.

Stavi Se, ne moze se jednostavno odbaciti pretpostavka da su neke rijeci nejasnog postanka mogle biti pod tursko-tatarskim uticajem formirane jo S u staroj slovenskoj zajed- nici, prije dolaska Slovena na Balkan. farkli), razli San — ferkliji, najferkliji ' hasul (tur. Nekoliko rije Ci je napravljono sa persijskim sufiksima »-dar«, —kar, -ker« i »t«, kao: iuvadar pogancer Drvenija itd.

Samo se sa nekim njegovim primjedbama nisam slozio, pa sam kod tumafenja tih rijeti naveo njegovo misljenje u ovom radu, a za rijedi koje nisam usvojio, to sam obrazlozio (vid.

»Prilozi za orijentalnu jilologiju« Sarajevo, 1960 — 61). Hazai, poznat po svojim lingvi- stidkim raspravama i studijama, u svojoj ocjeni zalaze se za proudavanje turcizama na sirem podrudju koje bi obuhvatilo cijelo balkansko jezidno podrudje, a za moj rad kaze ovo: xmislim da bi se bez pretjerivanja moglo tvrditi da je ovo najinteresantniji rad koji se u tome domenu do danas poja- vio« (prevod sa jrancuskog).

Vecinu primjedaba dra Bajraktarevica sam uvazio i nastojao, koliko su mi mogucnosti dozvoljavale, da sprove- dem njeqove korisne sugestije. Sikiric je takode posvetio paznju mome radu i dao ocjenu sa korisnim napomenama.Możesz również zablokować Flash, naciskając ikonę "puzzle" w prawym górnym rogu przeglądarki.… continue reading »


Read more

I just want to take the steps that will get me out of this slump and I think Adult Hookup will be just the ticket! If you were to go out and try and pick up a girl at a bar by buying her drinks to get her drunk you could easily spend over 0, and still go home alone. If you don't believe us then sign up for a free account and see for yourself.… continue reading »


Read more

The protocols use a handshake with an asymmetric cipher to establish not only cipher settings but also a session-specific shared key with which further communication is encrypted using a symmetric cipher.… continue reading »


Read more

Teen-patti, also known as flush or flash, is a card game.… continue reading »


Read more